Glossary / Symmetric Encryption

Term: Symmetric Encryption

Encryption where the same secret key is used to encrypt and decrypt the data.